Liikku

rekisteriseloste

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Kuntokeskus Liikun jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Kuntokeskus Liikku Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

3a Rekisteriasioista vastaava henkilö
Johanna Riihijärvi, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, info@liikku.fi

3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö(t) (sposti)
Jäsenasiat: info@liikku.fi

4 Rekisterin käyttötarkoitus
Kuntokeskus Liikun jäsenrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki 523/1999.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
  • Maksureskontra
  • Harjoittelukäynnit
  • Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

  • DL Prime
  • DL Business Intelligence

6 Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakas itse
  • Kuntokeskus Liikun kulunvalvontajärjestelmä
  • Kuntokeskus Liikun perintätoimisto

7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus
DL Prime järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Kuntokeskus Liikun laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojaaminen
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus
Jäsenellä on Henkilötietolain 523/1999 pykälien 26-28 § perusteella oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu.

11 Tietojen korjaaminen
Henkilötietolain 523/1999 pykälä 29 § mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän tulee myös estää tällaisen tiedon leviäminen, mikäli se vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeuksia.

Tietojen tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisena lähettämällä viestiä osoitteeseen info@liikku.fi.