Tietosuojaseloste

A. Tietosuojaseloste
B. Kameravalvonnan tietosuojaseloste

A. Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.3.2023

1. Rekisterinpitäjä

Kuntokeskus Liikku Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, info@liikku.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@coronaria.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään Kuntokeskus Liikun asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Kuntokeskus Liikun ja emoyhtiö Cor Groupin toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Perusteina henkilötietojen käsittelylle toimivat lakisääteiset velvoitteet (mm. kirjanpitolaki), sopimus rekisteröidyn ja Kuntokeskus Liikun välillä sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Mikäli Kuntokeskus Liikun on käsiteltävä terveyttä koskevia tietoja, käsitellään näitä rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen nojalla.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan päätelaitteisiin verkkosivustoja käytettäessä ja joihin tallennetaan tietoja sivuston käytön aikana ja käyttökertojen välillä. Evästeillä ja vastaavilla tekniikoilla mahdollistetaan nykyaikaisille verkkosivuille tyypillisiä toiminnollisuuksia.

Voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää Kuntokeskus Liikun verkkosivuston toiminnan kannalta. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia. Välttämättömien eli pakollisten evästeiden lisäksi verkkosivuilla vieraileva voi antaa suostumuksen erityyppisten evästeiden käytölle:
Mieltymykset: Tämän tyyppisten evästeiden avulla sivusto tallentaa tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja tai käyttäjän sijainteja.
Tilastot: Tämän tyyppiset evästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.
Markkinointi: Tämän tyyppisiä evästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme olevan evästeilmoituksen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

Rekisterin tietosisältö

• Asiakkaiden yksilöintitiedot:
o nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Asiakkaiden terveydentilaa tai elämäntilannetta koskevat tiedot:
o Asiakas voi lähettää terveystietoja (esimerkiksi sairauslomatodistus) jäsenyyden tauottamiseksi tietyksi määräajaksi
• Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
• Maksureskontra
• Loki kuntosalikäynneistä
Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot (pois lukien todiste terveyden- tai elämäntilanteesta) säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Kuntokeskus Liikun ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

Terveydentilaan liittyviä tietoja säilytetään vain asian käsittelyn kannalta tarpeellinen aika ja liitteet poistetaan välittömästi, kun asia on käsitelty.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

• Asiakas itse
• Kuntokeskus Liikun kulunvalvontajärjestelmä
• Kuntokeskus Liikun perintätoimisto

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuntokeskus Liikun järjestelmästä siirretään suoraan tietoa laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Kuntokeskus Liikku on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Kuntokeskus Liikun jäsenmaksun tai osan siitä, on Kuntokeskus Liikulla oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Kuntokeskus Liikun jäsen on pyytänyt Kuntokeskus Liikulta joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Kuntokeskus Liikulla oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8. Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen ja säilytys

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Kuntokeskus Liikun henkilökunnalla.

Sähköinen aineisto
Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn on esitettävä alla mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Kuntokeskus Liikku varmentaa Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kuntokeskus Liikku voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti, jos se on tarpeen pyynnön käsittelemiseksi.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella, jolloin Kuntokeskus Liikku esittää Rekisteröidylle perusteet pyynnön epäämiselle. Rekisteröity voi tällöin halutessaan tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle (ks. kohta 9.6).

10.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus saada niistä jäljennös.
Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta mutta jos Rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä henkilötiedoistaan, Kuntokeskus Liikku voi periä Rekisteröidyltä maksun pyynnön toteuttamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista.

10.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään häntä koskevat epätarkat, virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyn on ilmoitettava Rekisterinpitäjälle, mikäli sen ilmoittamissa henkilötiedoissa tapahtuu muutoksia. Siltä osin kuin Rekisteröity voi itse päivittää henkilötietojaan Kuntokeskus Liikun tarjoamien sähköisten palvelujen kautta, Rekisteröidyn on oma-aloitteisesti päivitettävä epätarkat, virheelliset tai puutteelliset henkilötietonsa.

10.3 Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Kuntokeskus Liikku arvioi tällöin, onko se voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan velvollinen poistamaan henkilötiedot. Siltä osin kuin Kuntokeskus Liikulla on velvollisuus muuhun lainsäädäntöön perustuen säilyttää tiedot, ei se voi poistaa henkilötietoja.

10.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

10.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että Kuntokeskus Liikku käsittelee kyseisiä henkilötietoja Rekisteröidyn suostumuksen tai sopimuksen nojalla.

Kuntokeskus Liikun asiakas voi myös halutessaan siirtää henkilötietojaan ja muita häneen liittyviä tietoja kolmansille osapuolille siten kuin Liikun asiakkaan käyttöön osoittama sähköinen palvelu kulloinkin sen mahdollistaa.

10.6 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, jos Rekisteröity katsoo, että Kuntokeskus Liikku ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn on tehtävä kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot sähköpostitse info@liikku.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä missä tahansa Kuntokeskus Liikun Suomessa sijaitsevassa toimipisteessä.

Mikäli Rekisteröity haluaa peruuttaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, onnistuu se myös klikkaamalla kunkin sähköisen suoramarkkinointiviestin sisältämää peruutuslinkkiä.

B. Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Laadittu 18.8.2022

Rekisteritiedot

1. Rekisterin nimi

Kuntokeskus Liikku Oy:n kameravalvonnan rekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Kuntokeskus Liikku Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johanna Riihijärvi, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, info(at)liikku.fi

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 • Alueella ja toimitiloissa liikkuvien asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuuden varmistaminen
 • Omaisuuden suojaaminen
 • Rikosten ja ilkivallan sekä turvallisuutta, omaisuutta ja tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen

Käsittelyn oikeusperuste:

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeutettu etu
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16§ ja 17§
 • Työturvallisuuslaki (738/2002) 27§

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus:

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään valvontakameroiden tallentamaa digitaalista kuvamateriaalia Kuntokeskus Liikku Oy:n toimitiloista. Valvontakamerat eivät tallenna ääntä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat valvontakameroiden tallentama kuvamateriaali.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Valvontakameroiden tallenteita käsittelevät rekisterinpitäjän tai sen kameravalvonnan sopimuskumppanin työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tallennetietojen käsittelyä. Kaikkia tallenteita käsitellään luottamuksellisesti ja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Sopimuskumppaneilla tarkoitetaan kamaravalvontapalvelua tuottavia turvallisuusalan yrityksiä tai kiinteistöpalveluiden tuottajat.

Kuvamateriaalit tallentuvat valvontakamerapalveluita tuottavan yrityksen palvelimille.

Valvontakameroiden tallenteita voidaan siirtää viranomaisille (esim. Poliisi) lain sallimissa ja edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen ja säilytys:

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallenteiden palvelimet/kovalevyt sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Käyttöoikeudet tallenteisiin on annettu vain henkilöille, joilla on asemansa puolesta oikeus aineistojen käsittelyyn.

10. Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaika vaihtelee kamerapalvelun tarjoajan mukaan. Tallenteet hävitetään heti, kun ne eivät ole enää tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Tallenteita voidaan säilyttää tallennuspaikasta riippuen 30– 365 vuorokautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai kirjataan yli. Tästä voidaan poiketa, mikäli tallennetta tarvitaan havaitun rikoksen, ilkivallan tai tapaturman selvittämiseen.

Rekisteröidyn oikeudet:

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella erilaisia oikeuksia:

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
 • Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot. Lokitiedoista selviää, kuka rekisteröidyn tietoja on käsitellyt, mitä muutoksia tietoihin on tehty ja milloin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena info(at)liikku.fi. Pyynnöt ja niiden toteutettavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Muuta

Kuntokeskus Liikku pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä kameravalvonnan tietosuojaselostetta.