Liikku

tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Päivitetty 4.1.2023

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Kuntokeskus Liikun jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 
Kuntokeskus Liikku Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, info@liikku.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Kuntokeskus Liikun asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Kuntokeskus Liikun ja emoyhtiö Cor Groupin toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Kuntokeskus Liikun välillä.

Käyttäjäseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjäseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa joka teknisesti eroaa evästepohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR-mielessä Liikku toimii rekisterinpitäjänä ja Leadoo henkilötietojen käsittelijänä. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii löydät osoitteesta https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaiden yksilöintitiedot
  • nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
 • Maksureskontra
 • Loki kuntosalikäynneistä

 Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Kuntokeskus Liikun ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

 • DL Prime
 • DL Business Intelligence

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakas itse
 • Kuntokeskus Liikun kulunvalvontajärjestelmä
 • Kuntokeskus Liikun perintätoimisto

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
DL Prime järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Kuntokeskus Liikun laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Kuntokeskus Liikku on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Kuntokeskus Liikun jäsenmaksun tai osan siitä, on Kuntokeskus Liikulla oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Kuntokeskus Liikun jäsen on pyytänyt Kuntokeskus Liikulta joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Kuntokeskus Liikulla oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Kuntokeskus Liikun henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen info@liikku.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen info@liikku.fi.

Laadittu 18.8.2022

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Kuntokeskus Liikku Oy:n kameravalvonnan rekisteri

2 Rekisterin pitäjä
Kuntokeskus Liikku Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Johanna Riihijärvi, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, info(at)liikku.fi

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 • Alueella ja toimitiloissa liikkuvien asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuuden varmistaminen
 • Omaisuuden suojaaminen
 • Rikosten ja ilkivallan sekä turvallisuutta, omaisuutta ja tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen

Käsittelyn oikeusperuste:

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeutettu etu
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16§ ja 17§
 • Työturvallisuuslaki (738/2002) 27§

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään valvontakameroiden tallentamaa digitaalista kuvamateriaalia Kuntokeskus Liikku Oy:n toimitiloista. Valvontakamerat eivät tallenna ääntä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä toimivat valvontakameroiden tallentama kuvamateriaali.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Valvontakameroiden tallenteita käsittelevät rekisterinpitäjän tai sen kameravalvonnan sopimuskumppanin työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tallennetietojen käsittelyä. Kaikkia tallenteita käsitellään luottamuksellisesti ja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Sopimuskumppaneilla tarkoitetaan kamaravalvontapalvelua tuottavia turvallisuusalan yrityksiä tai kiinteistöpalveluiden tuottajat.

Kuvamateriaalit tallentuvat valvontakamerapalveluita tuottavan yrityksen palvelimille.

Valvontakameroiden tallenteita voidaan siirtää viranomaisille (esim. Poliisi) lain sallimissa ja edellyttämässä laajuudessa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen ja säilytys

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tallenteiden palvelimet/kovalevyt sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Käyttöoikeudet tallenteisiin on annettu vain henkilöille, joilla on asemansa puolesta oikeus aineistojen käsittelyyn.

10 Tietojen säilytysaika
Tietojen säilytysaika vaihtelee kamerapalvelun tarjoajan mukaan. Tallenteet hävitetään heti, kun ne eivät ole enää tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Tallenteita voidaan säilyttää tallennuspaikasta riippuen 30– 365 vuorokautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai kirjataan yli. Tästä voidaan poiketa, mikäli tallennetta tarvitaan havaitun rikoksen, ilkivallan tai tapaturman selvittämiseen.

Rekisteröidyn oikeudet

11 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella erilaisia oikeuksia:

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
 • Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot. Lokitiedoista selviää, kuka rekisteröidyn tietoja on käsitellyt, mitä muutoksia tietoihin on tehty ja milloin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena info(at)liikku.fi. Pyynnöt ja niiden toteutettavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Muuta

Kuntokeskus Liikku pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta.