Liikku

tietosuojaseloste

Päivitetty 22.5.2018

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Kuntokeskus Liikun jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 
Kuntokeskus Liikku Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, info@liikku.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Kuntokeskus Liikun asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Kuntokeskus Liikun ja emoyhtiö Cor Groupin toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Kuntokeskus Liikun välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaiden yksilöintitiedot
  • nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
 • Maksureskontra
 • Loki kuntosalikäynneistä 

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Kuntokeskus Liikun ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

 • DL Prime
 • DL Business Intelligence

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakas itse
 • Kuntokeskus Liikun kulunvalvontajärjestelmä
 • Kuntokeskus Liikun perintätoimisto

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
DL Prime järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Kuntokeskus Liikun laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Kuntokeskus Liikku on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Kuntokeskus Liikun jäsenmaksun tai osan siitä, on Kuntokeskus Liikulla oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Kuntokeskus Liikun jäsen on pyytänyt Kuntokeskus Liikulta joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Kuntokeskus Liikulla oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Kuntokeskus Liikun henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen info@liikku.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen info@liikku.fi.